Visit Aru taqbaylit

Cifi d taxbizt-is

Cifi d taxbizt-is

 

1.    AḤRIC AMENZU
 
 
Σemmi Σli s zdaxel n leqahwa ad iseffeḍ ṭabla, ad yessawal i yiman-is
Σemmi Σli:  
ussan-ayi ilaq ad  ḥerrkeγ iman-iw, ad moderniziγ cwiya lḥala. A d-aγeγ la presse. Déjà, ad tfakk lqahwa ucabcaq-ayi. Sseṛwaγ-asen ttelwa i les clients. Iṭelli tameddit kan dda Belqasem Uberjuj, meskin, fkiγ-as-d afenjal izeggen d ttelwa. yaεni gar-aneγ kan, jmiε liman ar d lqaε uḥibur-ayi. Yerrikllami-d meskin, nniγ-as : tayi bien dosé a dda Belqasem, almi i k-ttḥibbiγ bacu i k-tt-id-fkiγ. Yenna-k : ad iketteṛ ṛebbi lxir-ik, Wah iwacu i d-ttaseγ γur-ek. Yejγem a lxawa maṛtayen, d amecwaṛ meskin γ les toilettes. Yewwet azgen saεa dinna, d netta slax ṭbax. Ma nniγ-ak ixelleṣ, ixelleṣ. Taεebbuṭ-is tuzzel d idammen. Mačči tilaq nγiγ-t wergaz ! Netta ṛṛuḥ ‘f ucetbub. Donc la presse-ayi telzem. Wamma ma rniγ-d télivision terwi. Ur ttqawamaγ ara asarbi. Idrimen a d-keččmen d ikumsen kan. Σemmi-k Σli ad yessenṣel taglimt. Ad yuγal d tidett d amεellem. Ma d tura maḥla kan. aql-aγ  amzun d lqahwa-nni n rriḥ.
Σemmi Σli ad ittkkemmil ‘g leqdic-is w ad yettγenni ya lmenfi. A d-yekcem Σacur, akurras ‘g ufus-is
Σacur:
salam uεalikum a Σemmi Σli.
Σemmi Σli:  
besm llah raḥman a raḥim. Aεudu bi llah min ciṭan rajimin. Awqet a d-yezwar le poison-ayi ass-nni ad iṛuḥ d awehwah. Ma tmenεeṭ ‘g lakksida atan labas. D lbaṛud i illan ‘g allen-is. Porte malheur wah!
Yarnu rumarkkiγ-t waḥed n 2 mois, d netta a yi-d-ixelleq ‘g les poroblèmes. cukkeγ yella kra ‘f acu i idewwiṛ. maεna nekki urεad ur yi-issin. Ḥarm n tlata fi tlata alma dewwṛeγ-t. Ṭixr-as kan!
Σacur:
menhu ara tdewreṭ akka-yi a Σemi Σli! Awi-yaγ-d yiwet n lqahwa n lεali taberkant ashitref.
Σemmi Σli a s-d-yawi afenjal n lqahwa.
Σemi Σli : g laεnaya-k a ṛebbi, amek ad iεeddi wass-ayi. Yeqqim-iyi-d dihinna am ucikkur, tagara a y-d-yefk 10 dinars.
Oui toute de suite. γas akken ur t-ttḥibiγ ara maεna dadda-s Σli d a-professionnel. Le travail c’est le travail.
Σacur ad yeqqim yir tiγimit, Σemi Σli a s-yawi lqahwa ines.
Σemi Σli : Kessel s ufel n ṭabla axir. Tiγimit-ayi ucikkur ur tt-tthibiγ ara. Aha qeεεed iman-ik. γas d lqahwa maεna il faut respecter le réglement intérieur.
Σacur ad yejγem ‘g lqahwa.
Σacur: ah! C’est bien dosé ah!
Σemmi Σli : awah γas a k-teṭru am dda Belqasem.
Σacur: ça fait tesεiṭ ula d réglement intérieur?
Σemmi Σli : bien sur tenwiṭ εeddi kan ad txedmeṭ lqahwa.
Σacur : aṛju kan ad maṛkkiγ tayi. C’est très important. Akken a Σemmi Σli ! i les idées ! ay amxix.
Σemi Σli : dacu i tettmarkkayeṭ ‘g ukkaṛni-nni ?
Σacur :  c’est rien c’est rien.
Σemmi Σli : iṭahr-i tebγiṭ ad teldiṭ lqahwa ula d kečči. tuεeṛ a mmi lqahwa. Ilaq ad tiliṭ d a-spécialiste, am dadda-k. yerna a  k-d-iniγ yiwet. Aqlin cabeγ dayi. Lḥayat-iw akk tṛuḥ ‘g usired ifenjalen, d wesfaṭ n ṭwabel, maεna la crise teggumma ad tfak fell-i.
Σacur ad yennervi
Σacur: tebγiṭ a y-tesdikurajiṭ, a y-tesεerqeṭ leḥsab-iw. tebγiṭ a y-tkriptiṭ tilufa. Tezriṭ a Σemmi Σli, a kem-wteγ ad ceyyreγ tuγmas-im. Ttqadareγ-k a εemmi Σli, maεna tikeltt-ayi a k-fellqeγ. A tettriklamayeṭ! Kemmi ad  tettriklamamayet a εemmi Σli?
εemmi Σli: amek amek a yir lεebd.
Σacur: tessneṭ kemmi la crise? Nekki complet d les crises. Sεiγ-tent akk. La crise de chômage, la crise de logement, la crise cardiaque. Acḥal d nnuba i y-tewwet menεeγ. kemm tura tebγiṭ a yi-d-txelqeṭ la crise de calcul. Leḥsab akk i ssuliγ tebγiṭ a y-t-tesxerbeṭ ?
εemmi Σli:  aziγ-en d la bombe atomique umexluq-ayi. Ḥader kan ad terṭqeṭ ad tegluṭ yis-i.
Yerna wacu leḥsab i m-sεerqeγ nekki ? nekki s leḥsab-iw waḥd-i kečč s leḥsab-ik waḥd-ek. Yerna nekki xeddam labas εliya w lḥamdu lillah.
Σacur : akka i teqareṭ, akken a y-tessaliṭ le moral a εemmi Σli.
Σacur ad yefreḥ w ad yuγal ar leḥsab-is.
εemmi Σli: mais il est malde ṣenf-ayi. Wac dexxel le moral-is γ leḥsab-iw. Nekki urεad ur tt-friγ meme pas ma ad aγeγ la presse d télivision niγ xaṭi. Dayen i yellan. Il faut accepter le métier.
Cifi ad yekcem.
Cifi:
Azul 'f wid ixeddmen
Widak icerrwen tidi
Awal-iw dayen iqesden
I wid yecban εemmi Σli
 
εemmi Σli: azul a Cifi. Ad tsuṭ kra ?
cifi : 
γas swiγ nekk fudeγ
γas ččiγ mazal lluẓeγ
nettat tezwar nekk a tt-ttabaεeγ maεna jmiε liman hačama yeqqur uqejaṛ-is niγ uqejaṛ-iw.
εemmi Σli: attan tgazuzt-ik. ax berrd-itt
cifi yeswa tagazuzt-is rapidement.
cifi : testaεfaṭ a yemma-m. Uma d nekk repreniγ-d. Ḥbes ahat a kem-ṭṭfen ifasen-iw. Γelq-ed tawwurt a εemmi Σli ad ddikuliγ.
εemmi Σli:  attan teγleq a mmi. Ddimari kan, kečč meqar l’essence baṭel.
Cifi  yettrunflay amutur-is.
Cifi: Van van εan εan....
Σacur:  i tura ‘g Lwad Σisi i nella niγ g lqahwa? lεebd yekkr-ed mεa ṣbaḥ ad iεemmer aqerruy-is, leḥsab-iw qrib ad yali, ad yettrunflay γ imeẓẓuγen-iw dayi, a yi-issexreb tilufa. Afwad-iw yebγa ad ifelleq. Dduxan-is yeγza amdun di la couche d’ozone.
Tezriṭ a εemmi Σli, atan a k-ttebεeγ 'g les dommages et intérêts. Aql-i-n nniγ-ak-d. kra yellan a t-ssipuṛṭiγ ma d dérangement-ayi, ur t-uḥwajeγ ara. Atan ad ṛẓeγ anzaren-ik 
εemmi Σli : amek amek ? atan ṣbaḥ-ayi, ya laṭif. Seṛεeγ-k-id uqbel a yi-tsarεeṭ. Ad bbaṣiγ fell-ak sεiγ arraw, a k-ğğeγ ad thuddeṭ axxam-iw. Qim ‘g wemkan-ik a k-yehdu ṛebbi, niγ a k-dewceγ s uberradi-ayi n lattay. Argaz meskin yuffg-as lqarmud, d imdanen am kečči i t-yerran akka. Yerna anda ara iṛuh, meskin. Yerna ‘g ṣbaḥ d kečč d acarci. ‘G laεnaya-k ‘f acu i tettḥawiseṭ.
Σacur: a k-d-iniγ yiwet n taluft a εemmi Σli?
εemmi Σli: dacu?
Σacur : d lxir kan ncallah.
εemmi Σli: ur ḥṣiγ a d-yekk lxir seg-k.
Σacur: xsara εlik a εemmi Σli ! Nekki yella kra wass i yi-d-tekseṭ kra n diri? Ḥaca ayen yelhan i xeddmeγ. maεna ayen i k-yelhan yelha niγ xaṭi?!
εemmi Σli: nnan-as: tibkitt tetteẓẓeg, yenna-yas: tban ‘f acciwen-is.
Σacur: a εemmi Σli ! msellah εlik ya rasul llah.
εemmi Σli : ṣella εlih wa salama. Waqila d tidett. yebγa ad iwenneε wergaz-ayi ?! yak a mmi bxir i teliṭ ? sava?  La tension inek normal ? mulac a k-awiγ γ ṭbib ?
Σacur : aha a εemmi Σli labas ma tebγiṭ.
εemmi Σli : nekki awah m ufiγ medden akk ad ilin bxir. Ad tili lehna, ad yuget lxir a sidi...
 
Σacur: sava sava! Fk-iyi qbel i nekki lehna, teğğeṭ-iyi a k-d-kemmleγ.
εemmi Σli :  anεam ih ! ezreε yenbet.
Σacur: tessneṭ-iyi yak a εemmi Σli ‘g imi ara a d-kkreγ dayi γur-ek ‘g lqahwa. Sa veut dire d akkelyan aqdim.
εemmi Σli : d tidett, lamaεna tikkelt ad txelseṭ tikkwal xati.
Σacur : maεna drus i k-xellṣeγ. Tettuṭ? Ahya εemmi Σli
εemmi Σli: d tidett, txellseṭ a mmi ur k-nekkreγ ara.
Σacur :  ihi, kecmen-d idrimen-iw γur-ek.
εemmi Σli: bien sur kecmen-d. Wama ṭeyyreγ-ten ? tessneṭ εemmi-k Σli yettqemmiṛ ? Duṛu i d-ikecmen d lmuḥal ad tẓer tafat.
Σacur: mbaεd imi kfiγ leḥsab-iw, wwṭeγ γ yiwen u-résultat yerna iṣeḥḥa ufiγ lqahwa-ayi, dayen tuγal d agla-w. Kečč txedmeṭ nekki ttakkeγ-ak-d idrimen am akken uγeγ-tt par facilité.
εemmi Σli: amek amek ? Nniγ-ak yella kra i k-yuγen tenniṭ-ed xaṭi ? jmiε liman i ttgallan yergazen n lεali, awah ad tessudneṭ tiṭ-ik. Ffγ-iyi s-ayi a ddin wewday. Ah, tuγal lqahwa d agla-k?! D tiṭemṭumin! Heyyi-d kan ticekkaṛin ad tεemmreṭ! Ffγ-iyi s-ayi. fiseε akkin
Cifi:
Keṛheγ kullec surtout wid itetten tidi
kemmi medden akk tetten-kem ma d nekk tettetteḍ-iyi tidi
uzzleγ uzzleγ maεna ur kem-lḥiqeγ ara
dacu kan taxbizt-iw sur ziḍet, mačči am tin n wiyaṭ, wid yekkaten neqla s iγimi.
Σacur: ruḥ akkin a bu-tsennaṛt-ayi. Afuḥan-ayi. Tessneṭ kemmi neqla s iγimi, ruḥ yenεel....
εemmi Σli:  lqahwa tuγal dagla-s ! xedmeγ fell-am nekki ? d wayi d leḥsab I txedmeṭ ? ffγ-iyi yenεel zeriεa-k. Qqaren-as yusa-d d aεeyyac yuγal d anebbac.
Σacur: nniγ-ak lqahwa tuγal dagla-w, d rezq-iw, d idrimen-iw i illan dayi. (Ad yettnadi ‘g lejyub-is) anda lla-ten idrimen-iw? Ulac! Atnad γur-ek. Fkiγ-ak-ten-d i keččči. Yes-sen i tesseddaweṭ le commerce-ik, tayi i d la preuve.
εemmi Σli : tayi d nann-ak tayi.
Σacur : (ad yeddem akkursi) atan a k-fellqeγ, tebγiṭ a yi-teččeṭ agla-w terniṭ treggmeṭ !
εemmi Σli: dacu i d agla-m dayi, ini-yi-d? Uma d tibiritt d agla-m?
Σacur: d agla-w ih. Tessxedmeṭ idrimen-iw tuγeṭ-tt-id.
εemmi Σli : ax-itt trebbebbeṭ s-ayi
cifi : tewwṭ-ed taluft γ tbiritt-ik, uggadeγ ad taweṭ anida ur tenwiṭ ! taxbizt tettazzal, f kra teshel f wiyaṭ tuεeṛ.
εemmi Σli : mazal ur truheṭ ay uwday
 
Σacur : a k-sḥedreγ Cifi d inigi, jmiε liman, alma sseṛwaγ-ak ifurguyen d ikaskruten, a k-d-xelqeγ l’ulcère d’estomac, a ddin lḥelluf. Ad teẓreṭ dadda-k Σacur u Σacur amek i yekkat nneqlat, ni amger ni tabantta, ni taḥeratt ni zerriεa.
Σacur ad iṛuḥ
εemmi Σli :  iyyaw ad teẓrem tura, yerra iman-is d aqemqum, yessuli leḥsab-is ad yawi lqahwa. εeqleγ imi sebbḥeγ ‘f ddin yemma-s ad teṭru akka. Ad tawiṭ abeḥri ara tawiṭ!
Cifi: akken i k-yewwi takaskiṭ akken ara k-yečč taqeddiṭ
εemmi Σli: ad yečč ddin yemma-s ar ad yečč, εeddi kan ad teččeṭ. Urεad ur tessineṭ εemmi-k Σli. Yerna i kemmi tebγiṭ ad tedduṭ yid-es niγ amek ?
Cifi: awah ttnuzeγ nekk a εemmi Σli, taxbizt-ayi d nettat a d-yttabaεen deffir-i, maεna anda i s-yeεjeb terwel, kra wass a d-yaweṭ wass-is.
Σacur a d-yuγal
Σacur: aqlin berneγ-d a k-d-iniγ yiwet n taluft. jmiε liman alma ṭṭfeγ-ak yiwen n ubugaṭu d ibelbel tablust-ik ma bγiγ a k-tt-awiγ a k-tt-awiγ.
εemmi Σli: ay uwday γ waya i d-tberneṭ ? A ṛxis! Ṛuḥ yenεel waldi-k.
Σacur: ihi timlilit dinna?
εemmi Σli: ‘g anida ?
Σacur :  anida ara k-llseγ am izimer.
Cifi: (Cifi ad yettγenni)
aha kan a εemmi Σli dacu i d-itedun γur-ek.
Si Σacur iqesd-it-id γer lqahwa yebγa a k-tt-yekkes
Cifi yuγal d inigi, attan terwi tebberwi
εemmi Σli: teqqim ar ass-a ur terwi ? Aya a neγleq tḥarm ur s-nεawed ass-ayi.


 
2.     AḤRIC WIS SIN
 
εemmi Σli a d-yekcem γer la salle ad yeṭṭalay γer lmizan iεewjen
Σemmi Σli: ulac ula d ḥedd amek akka, ad staεfuγ ad consontriγ ,ass-ayi a t-ṭefreγ wemcum alama yeqqur uqejaṛ-is,ad yettwiεeleq γer tcekkalt n lmizan-ayi aha kan.
Yerna nekki ur uhwajeγ bulgaṭu ni rien de tout, ad rnuγ ad xelṣeγ bulgaṭu jmiε liman ur ten-yesṭerṭeq. D lεali, d nekk ara t-yeskantin yeεni ur sεiγ aqemmuc, yernu ilaq ad fruγ cγel-ayi difinitivement  ad thenniγ ‘g yir ṣnef-nni, lqahwa c’est fini fell-as. I tura mačči a s-ṭelbeγ lmuḥal. Idrimen-is a s-ten-fakkeγ ufuḥan. mačči a t-investiγ ad ixelleṣ la presse ad yernu télivision. Waqila a s-rnuγ a-climatiseur d les jetables. maεna nekkini d argaz, rẓag s netta s idrimen-is. A y-yefk lehna kan ad ibeεed abrid-iw
Σemmi Σli ad iheddeṛ. Cifi a d-yekcem
cifi: azul a εemmi Σli.
εemmi Σli ad yefjeε
εemmi Σli : tesfejεeṭ -yi yenεel ciṭan. ajeεbub ur yeqqim ‘g tεebbutṭ-iw.
Cifi :
Ur sεiγ s wacu ara k-sfejεeγ.
D tamcumtt-a kan i ṭafareγ.
Tugdi deg ayen ur tezriṭ.
Cifi ad iṛuḥ γ ukkersi n si Lbugus.
εemmi Σli : γ anida γer din a yemma-k ? aṛwaḥ amkan-ik ger igellilen iksar-ayi.
Eyya a mmi zdat-i eyya!
Cifi:  tbekkṛeṭ-as-d a εemmi Σli! Ula d nekk nwiγ bekkreγ , a ziγen tezwareṭ-iyi.
εemmi Σli : εemmi-k Σli yettbekkiṛ, itekker i lecγal-is zik. Cifi, ilaq a mmi a yi-tεawneṭ. Yak a mmi ttḥibbiγ-k, ttakkeγ-ak-d lgazuz. atan a mmi ad ttekleγ fell-ak.
Cifi ad iheddeṛ i yiman-is
Cifi: i nekki wissen awqet ara tefru taluft-iw d temcumtt-ayi, ugadeγ ad teglu yess-i.
εemmi Σli:  dacu dacu i d-teqareṭ?
Cifi :  nniγ-ak waqila ur d yettas ara Σacur.
εemmi Σli : akken axir a s-awiγ le match forfait.
Σacur a d-yekcem s ukkustim-is netta d Si Mhenni, bugaṭu ines. Σacur ad iṛuḥ direct γ umkan-is. Ma d Si Mhenni ad iṛuḥ ar εemmi Σli.
Si Mhenni :  salam uεalikum, d kečči i d εemmi Σli ?
εemmi Σli : d nekki waqila yettcabah γur-i. Dacu i tebγiṭ
Si Mhenni: ma tebγiṭ a yi-d-ternuṭ kra iεeqayen ad dafεeγ fell-ak. Taluft-ik dayen isehlen, tban am yiṭij. Tezmreṭ ad tekleṭ fell-i. γas xemmem. Maεna rapide !
Σacur : amek amek ? Aw ! c’est pas vrai!
Si mhenni ad iṛuḥ γ Σacur
Si Mhenni : ttmesxireγ fell-as a si Σacur. bγiγ a t-ğğeγ yettxemmim a s-sεerqeγ kullec. Tayi c’est une technique a si Σacur.
Σacur a t-yewwet γer tayett
Σacur : ttekleγ fell-ak a si Mhenni.
Si Mhenni ad yebren γ εemmi Σli.
Si mhenni : dacu i tenniṭ a εemmi Σli ?
εemmi Σli :  ṛuḥ beεd-iyi ay azduz-ayi. Siwa aεebbuṭ i d-yettbinen deg-k. beεd-iyi. tameslayt ur tt-sεiγ yid-ek.
Cifi ilettha kan d texbizt-is. A d-kecmen iεeṣkriyen a d-yernu Grifu. Cifi ad yaggad w ad yeffer deffir εemmi Σli.
iεeṣkkriyen: wid i yellan yakk dayi ad bedden, sidi Lbugus a d-yekcem.
Si Lbugus : riyyeḥ.
Cifi ad yeqqim ibedd
Si Lbugus : nniγ-ak riyyeḥ.
Si Lbugus ad yewwet s ubalus-is, Cifi ad yeqqim. Si Lbugus ad ibedd, ad bedden yakk ala Cifi.
Si Lbugus: bedd (ad yewwet s ubalus-is)
Cif: i tura a tt-nekkat d ibeddi d tγimit kan?
Si Lbugus :
s yisem n wegdud
lbaṭel a t-nhud
nekkni akka i d-neqar
Cifi ad yeskeḥkuḥ.
Si Lbugus : Grifu awi-d ddwasa
Grifu : ttuγ-ten a sidi
Si Lbugus : azzel awi-ten-d. γ wacu i d-nusa ihi ?
Grifu ad iṛuḥ a ten-d-yawi
Si Lbugus : ur ttqeliqet ara
Si Mhenni : anεam a sidi. Nekk d si Σacur ur nettqeliq ara. I kečč a εemmi Σli ?
εemmi Σli : nekk ttqeliqeγ
cifi : uma d nekk. Ḥarma ar ttqeliqeγ. Ah wi!
Si Lbugus : win yettqeliqen a t-fellqeγ.
Lεaskeṛ ad heṛken iman-nsen, ad wten iṭaren-nsen γer lqaεa.
Cifi: nekk ndemmeγ. Xaṭi xaṭi. Ur ttqeliqeγ ara.
Sidi Lbugus ad iεell les écouteurs. A d-yawi lemri ad yettmuqul iman-is.
Σacur : ḥader kan a si Mhenni
si Mhenni: γas bdu lefṛeḥ seg tura. Lafir a k-tt-id-awiγ maεna εlik γir b yemmahum
Σacur: ṛuḥ kan annect-a d cceγl-iw. jmiε liman awah ad fakkeγ akk lmelk-iw. Ad gluγ s wagla n lğiran iw. La ilah ila llah muḥemed ṛasul llah. Awi-d kan a s-awiγ lqahwa. A t-ssuffγeγ ifasen-is f uqeruy-is.
Σemmi Σli: dacu i d akka a sidi ?
lεeskeṛ :  wid yettqeliqen ad susmen niγ a ken-nawi.
Cifi: awit-iyi nekk axir wala a yi-d-yettbin wudem-is wayi. jmiε liman ur qqileγ a y-awi yid-es. Dayen stenyaγ lkunṭra d les cauchemards.
Grifu a d-yuγal
Grifu : ata ddusi a sidi.
Si Lbugus : awi-t-id ihi a nefru taluft n lqahwa gar Σli Uzaεter d Σacur uΣacur. Xubza Cifi d inigi.
Σli Uzaεter
Σemmi Σli: anεam
Si Lbugus : awqet I tluleṭ ? anida i tzedγeṭ? Dacu I txeddmeṭ ? isem-is i baba-k isem-is i yemma-k?
εemmi Σli: luleγ tagara n lexrif, d timizziwin nekk d Butiḥ nneγ, xedmeγ d aqehwaği, zedγeγ ‘g texxamtt ufella, din i gganeγ. D mmi-s n Σmara d Fṛiḥa.
Sidi Lbugus: tesεiṭ amḥami?
εemmi Σli: sεiγ ṛebbi d amḥami.
Cifi: d netta akk axir
Si Lbugus : riyyeḥ. Ur d-ssawal ara alma nniγ-ak-d.
Σacur u Σacur !
Σacur : anεam a sidi
Si lbugus : awqet i tluleṭ ? anida i tzedγeṭ? Dacu i txeddmeṭ ? isem-is i baba-k isem-is i yemma-k?
Σacur: luleγ le 10/10/1970, d amεellem n lqahwa, zedγeγ partout. Baba d Σacur yemma d Taεacuṛt, d tiεceṛtin kan I tent-ttawiγ.
Sidi Lbugus: tesεiṭ amḥami?
Σacur:  anεam ih; d si Mhenni.
Sidi Lbugus: Xebza Cifi.
Cifi: aql-i-n da
Sidi lbugus: ini-d ḥaḍer. Dacu i tεellqeṭ akka?
Cifi: tayi d nettat i y-iεellqen mačči d nekk. Awah a tt-ṭṭfen ifasen-iw!
Si lbugus : awqet i tluleṭ ? anida i tzedγeṭ? Dacu i txeddmeṭ ? isem-is i baba-k isem-is i yemma-k?
Cifi: ur cfiγ awqet i luleγ, déjà iwacu akk i d-luleγ ? lxedma inu d ṭlaε wahbeṭ. D amezdaγ ‘g lqaεa. d mmi-s n tmurt tout court.
Sidi Lbugus : i kečči a si Mhenni présenti-d iman-ik.
Si Mhenni : nekki a sidi, d si Mhenni bu-lḥenni. Xerrij maεhad lfestik b imtiyaz. γriγ εilm lhaftik w taktik ila axirihi.
Cifi: l iεrab, lqawaεid, lxaṭ, l imla, ttarix ttarix a ddin zzaḥ.
Sidi Lbugus: riyyeḥ
Si Mhenni : mazal a sidi mazal. Akaṛṭabl-iw yeččuṛ d les diplômes. Aqerruy-iw d l’encyclopédie. rniγ sεiγ la licence ‘g εilm lkalam. A wi ! d aqemqum !
Cifi : i tmaziγt?
iεeskriyen: susem!
Sidi Lbugus: si Σli dacu i d a-problème-ik ?
Σemmi Σli : anεam a sidi, lqahwa d agla-w tibiritt d agla-w yir leεbed-ayi yebγa a y-yawi kullec ad yeglu ula s tmucwaṛt-iw kan akka.
Sidi Lbugus : dacu ara tṭelbeṭ ?
Σemmi Σli : ad yettu tamεayt-ayi n lqahwa, i yebγa ad yerr d agla-s, a y-yefk lehna, ad yernu a yi-d-yerr tibiritt-iw. Daya kan a sidi. D lḥeq-iw kan i ṭalabeγ.
Sidi lbugus: Grifu maṛki-tt
Σacur: ax tibiritt-im
Σacur a s-d-iṭeyyer tibiritt-is
Sidi lbugus: si Σacur ! i kečči dacu i d a-problème-ik ?
Si Mhenni : anεam a sidi. D nekk ara d-iheḍren ‘f si Σacur.
Cifi: i netta yaεni ur yesεi ara aqemmuc ? ihi s wacu i itett lexbez ?
iεeskriyen: susem!
Si Mhenni:  anεam a sidi. Ihi si Σacur d argaz n lweqt, d lfahem yessen, d aqemqum ‘g l’économie de marché, yettselik-itt ula ‘g l’anarchie, yaεni izemr-as. Yanvisti meskin xila ‘g lqahwa d idrimen-is i yellan dinna deg ass mi i teldi d netta yettxelliṣ tikwal alef, tikwal alfin, sa dépon d ussan. Dayen tura, normalement tuγal d agla-s. Mazal kra ?
Σemmi Σli : d kemm i s-ten-iḥettben ? Mi teggareṭ iman-im γ wayen i kem-yexṭan! A ṛxis a mmi-s  n duṛu! D kemm i yeγran? Teγriṭ ‘g tihuddit a cmata! Terriṭ iman-im d l’encyclopédie. anεam a sidi jmiε  liman ar yeskiddib.
Si Lbugus: riyyeḥ teṭṭfeṭ aqemmuc-ik, tεedda nnuba-k.
Si Mhenni: rgem a εemmi Σli, maεlic ad ixelleṣ si Σacur. maεna a k-wteγ γ walim a tt-ttuṭ lḥebb. Aha kan tura a k-ẓeyyreγ tiquftin
Cifi :
ala neεya ‘g uẓiyyer
nεawez nbekkeṛ
i γ-yuγen neṣber
nettraju ad tejbu talwit.
Waqila lebγi yexṣer
Ṣbaḥ yuγal d tameddit
iεeṣkkriyen: susem!
Sidi Lbugus: i kečči a si Σacur dacu ara tṭelbeṭ ?
Si Mhenni : nniγ-as a sidi
Σacur : arju tayi n weṭlab d nekki, a s-gonfliγ la liste. Tamezwarut a sidi tamεayt n lqahwa belli d agla-s a tt-yettu définitivement, aγlaq i yeγleq lqahwa ass-a ur texdim ara a t-ixelleṣ.
Sidi Lbugus : acḥal ?
Σacur : ini-as i netta a k-d-yini acḥal i d-yettawi deg wass.
Sidi Lbugus : acḥal a sidi Σli?
Σemmi Σli : ma temmut akk mittin alef (2000 Da)
Sidi Lbugus : ihi a s-neḥseb 3000 DA, ussan-ayi ahat txeddem
Σacur: mazal a sidi mi  yecqa γ lexlaṣ ad yernu kan ad ixelleṣ si Mhenni.
Sidi Lbugus : Grifu markki-tt.
I keččc a Xebza Cifi, dacu imi tḥeṭreṭ?
Cifi:
ḥeṭreγ imi d-yeγli yiṭ
cceṛ d usemmiṭ
allaγ yeğğa-t usirem
ayen i ẓriγ yesderγel tiṭ
d ifadden uceṭiṭ
ur nesεi dacu a nexdem
Sidi Lbugus : Dacu i ken-yewwin a d-txelqem lhemm-ayi. W a yi-tt-id-tawim i nekki, a d-tawim kra izimer ad dhuγ seg-s ulac, ḥaca win a yi-d-yawin les problème-is. Tellement ‘g les problèmes, ṣura-w tuγal tenneqlab. γas akken mazal tecbeḥ lameεna tenqes.
Cifi:  dayen uffgen iyuẓaṭ-ik a εemmi Σli.
Sidi Lbugus : anda i rran, ṛuḥ teṭṭfeṭ-ten-d
Lεeskkeṛ ad ffγen ur ttafen kra, w a d-uγalen
iεeṣkkriyen: ulac wellah walu
Sidi Lbugus : amek akka ur ten-tluḥqem ara, iwacu imi tlaqem. Tesṛuḥem-iyi taqeṭεit n iyuẓaṭ.
Sidi Lbugus a d-yuγal γ lafir-is n wass-a
Taluft nwen tuεeṛ nezzeh, ur εqileγ amek ara tt-fruγ, mazal kan iyuẓaṭ-nni dewwiṛen-d gar lexyal n wallen-iw, ur εlimeγ ma d izeggaγen niγ d imellalen niγ n trisiti.
Si Mhenni: anεam a sidi Lbugus, llah ibarek, ad ibeεεed ṛebbi fel-lak tiṭ, sser fell-ak d aceṛcuṛ, inewweṛ-ik ṛebbi, a s-tinit teslaleṭ s uyefki, udem-ik a s-tiniṭ d tawaryt n ddhan.
Cifi:  dayen keṛheγ ddhan, keṛheγ zebda, ma d taxbizt-ayi d nettat kan i y-ikeṛhen.
Si Mhenni: anεam a sidi  taluft-ayi a k-εawneγ deg-s, a k-d-beṣteγ tilufa akken ur tettruzuṭ ara aqeruy-ik. Imi tenniṭ d ayen ibanen. Si Σacur meskin tenγa-t lxedma, tellement ixeddem d ayen yuγal mort vivant. Am ackit ula d netta d abugus. Amek ur yesthel ara ad yesεu lqahwa! Ihi a sidi ur ttεettib iman-ik d ayen isehlen maṭi. Yak nettnadi ad εedlentt tlufa, nettnadi γef ayen ur nelli, ṛebbi sebḥanu akka i yebγa, yexleq aṭeεfan yerna-d afuyan, awezzlan aεlayan, ila axirihi.
Donc a sidi, ma yella εemmi Σli yesεa tadellaεt amek a s-ternuṭ tayeṭ, ad yesεu snat, si Σacur meskin ula d yiwet ur tt-iεerreṭ
Grifu: (a d-yaki) dellaε! Nekk d amexlul n dellaε efk-iyi-d afjuṛ
Si Lbugus: dellaε-ik yettbeε iyuẓaṭ-nni. Kemmel a si Mhenni
Si Mhenni :  ihi kif kif am taluft-ayi-nneγ a sidi. Ddem lmizan twezneṭ. Ma ṭelmeγ staγfir llah ma iεejb-as lḥal i si Σacur lḥemdu llah.
Sidi Lbugus : ihi imi d-nesla, nmeyyez, nessuli nesṭer, nufa Σli Uzaεter yesεa lḥeq, Σacur uΣacur ulac. Ma fkiγ-as lḥeq i si Σli, safi ad yesεu sin
Grifu :  wayi mačči d lḥeq
Sidi Lbugus :  ihi a s-t-fkeγ i si Σacur.
Grifu maṛkki-tt dayen teddez tebrez.
Σemmi Σli : tḥarm tadellaεt ur tt-sεiγ, ur tt-εriṭeγ, wayi d lbaṭel aberkan
sidi Lbugus ad yeffeγ, Grifu ad yettbeε iεeṣkkriyen ad ssuffγen εemmi Σli
iεeṣkkriyen: ṛuḥ ad tεeyyṭet ‘g beṛṛa.
Cifi:
A ziγ treggel texbizt
xila i s-yemmalen abrid
ma d nekk tḥarm yemma-m alma ttebεeγ-kem alma d ṭikuk
cifi ad yeddimaṛi
Σacur ad yemsalam d si Mhenni
si Mhenni: nniγ-ak-d a si Σacur ekkes anezgum. Siwa lḥeq ara k-d-awiγ. Yerna gar-aneγ kan lafir-ik tuεeṛ nezzeh . A wi ! c’est très compliqué ! maεna d si Mhenni i yeṭṭfen lafir.
Σacur : awah am ayen ttekleγ fell-ak. I tura akken i ṭelbeγ akken iteḥkem?
Si Mhenni:  bien sur a si Σacur tenwiṭ d turart i netturar ? awah tṭelbeṭ abernus-is a k-t-id-awiγ ulac din.
Σacur : barak llahu fik. Safi lqahwa tuγal d agla-w.
Si Mhenni : mebṛuk εlik a si Σacur. Tura ilaq ilaq a si Σacur a y-tessfeṛḥeṭ akken i tfeṛḥeṭ.
Σacur : d tidett, wellah ar yessfeṛḥ-iyi εemmi Σli. Awah a k-d-iniγ, ṛuḥ kan γ εemmi-k Σli a k yessefṛeḥ ula d kečč. Yak akka iteḥkem?
Si Mhenni: amek akka a y-teččeṭ. Lḥeq mačči d agla-k, wwiγ-ak-t-id. Tura a y-tewteṭ deg igenni am ṭbel ?!
Σacur : ma tebγiṭ ad tsuṭ lattay εeddi-d, ma d lexlaṣ-ayi ttbeε kan ‘g εemm-ik Σli. Aya salam uεalikum
si Mhenni : cah seg-i ur y-yenfiε εilm lfestik niγ εilm taktik. Ur y-yenfiε εilm lkalam. Ṛuḥ a si Mhenni ad teṭṭfeṭ amcic, niγ uγal d amcic

ad yesmiεiw ad iṛuḥ

3.    AHRIC WIS KRAḌ
 
Cifi ad iteddu deg webrid ad iheddeṛ
Cifi:
Yeqqel uqelmun s iḍaren
Ffγent akk tirga mxalfa
Ayen akk yenεettab εemmi Σli tagara
Iγelt-it Σacur, maεna mazal amennuγ
Amek akka ar ad yali wass amek ad yecreq
Yiṭij iγab lḥeq dayen ṛban latṛ-is
 
Andalaten wid a d-yerren i wemγid azref-is
Widak ara iṣefṭen tagut
 
Tεedda-d tefsut taberkant
Lweṛd-is d imeṭṭawen
 
Tekfa tira tekfa lhedṛa
Tugdut tuγal d awal kan
 
Ḥusseγ ifadden-iw dermen
Ljetta-w ffγen-tt idammen
Waqila d lmut
 
A d-kecmen sin ilemẓiyen
Asirem: menhu i d wayi, waqila d Cifi, amek i yuγal meskin, mačči akka i t-ssneγ. Ṭil amek i xedmen wuṭan
 
Cifi:  attaya lmut tewwṭ-ed lebγi-w ur tewwiṭeγ ara. uzzleγ uzzleγ lamaεna ur t-lḥiqeγ ara
Asirem: dacu dacu a Cifi anifi
Cifi: tayi taxbizt-ayi tamcumt, i y-yesseṛwan tasawent a yemma ah!
Asirem: attaya a Cifi ur ttagad attaya
Cifi: teffeγ targit-iw. Yeṭṭf-itt ufus-iw
Asirem1:
Nesεa amezruy d alqayan
D win akken ur sεin lejnas
Masensen d Yugurten εusen fell-as
I tmazγa imi gren lsas
:
Ekret a nebnut tamurt
Seg ul yeṣfan d nniya
Idammen iteswa tzemmurt
Ilaq a d-fken lγella
Γurwat i wakken a nettut
Izmawen i tenγa Fransa
 
Gren lsas yegra-d γur-neγ
Ilaq a nkemmlet lebni
A nḥemmlet tamurt nneγ
Nekkni ay arrac n tlelli
Asirem n lejdud nneγ
Leεlam ad yeqqim yuli
Tamezguntt yura Lahcene BOUSSAOUD

2 votes. Moyenne 4.50 sur 5.


Visit Aru taqbaylit

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site